Chiều hôm nay ngày 28/6/2024, gần 1 triệu học sinh trên cả nước vừa tham gia xong kì thi THPT môn ngoại ngữ vô cùng căng thẳng. Và đây cũng chính là môn thi cuối mà các sĩ tử phải trải qua trong kì thi. Chắc chắn rằng không ít bạn khi kết thúc bài thi Tiếng Anh sẽ vô cùng lo lắng và tò mò về đáp án của bài thi. Dưới đây, EBEST sẽ cập nhật cho các bạn chính xác đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 với đầy đủ 24 mã đề, cùng tham khảo nhé!

Bọn mình đang liên tục cập nhật, reload trang để xem có mã đề của các bạn chưa nhé!

Livestream giải đề của Ebest

Tổng hợp 24 mã đề thi tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2024

1. Đáp án đề thi tiếng Anh Mã đề 423 năm 2024

1. B 2. A 3. D 4. C 5. C 6. D 7. B 8. D 9. C 10. B
11. D 12. D 13. A 14. A 15. D 16. D 17. A 18. C 19. A 20. A
21. C 22. D 23. B 24. D 25. A 26. D 27. B 28. C 29. D 30. B
31. C 32. B 33. B 34. A 35. C 36. C 37. B 38. B 39. B 40. C
41. B 42. A 43. A 44. B 45. A 46. A 47. C 48. B 49. C 50. C

2. Đáp án đề thi tiếng Anh Mã đề 415 năm 2024

1. D 2. B 3. A 4. B 5. D 6. A 7. D 8. D 9. C 10. D
11. D 12. A 13. C 14. D 15. A 16. B 17. D 18. B 19. A 20. C
21. A 22. C 23. D 24. B 25. D 26. C 27. B 28. C 29. D 30. A
31. C 32. D 33. B 34. B 35. D 36. B 37. D 38. C 39. B 40. C
41. B 42. A 43. C 44. C 45. C 46. A 47. C 48. B 49. A 50. A

3. Đáp án đề thi tiếng Anh Mã đề 417 năm 2024

1. C 2. D 3. C 4. D 5. D 6. C 7. A 8. B 9. B 10. D
11. B 12. A 13. D 14. D 15. D 16. C 17. C 18. B 19. C 20. C
21. C 22. A 23. C 24. C 25. A 26. D 27. A 28. A 29. D 30. A
31. C 32. C 33. A 34. C 35. C 36. D 37. A 38. D 39. D 40. A
41. A 42. D 43. D 44. A 45. A 46. D 47. C 48. B 49. A 50. A

4. Đáp án đề thi tiếng Anh Mã đề 421 năm 2024

1. C 2. A 3. B 4. C 5. D 6. C 7. C 8. A 9. B 10. C
11. C 12. A 13. A 14. A 15. C 16. B 17. A 18. C 19. C 20. D
21. D 22.B 23. A 24. C 25. D 26. A 27. C 28. D 29. B 30. A
31. B 32. B 33. D 34. D 35. C 36. B 37. C 38. B 39. D 40. B
41. B 42. D 43. B 44. D 45. D 46. D 47. C 48. B 49. D 50. D

5. Đáp án đề thi tiếng Anh Mã đề 412 năm 2024

1. B 2. B 3. D 4. C 5. D 6. C 7. C 8. D 9. B 10. A
11. C 12. D 13. B 14. A 15. D 16. B 17. A 18. D 19. A 20. D
21. D 22. B 23. C 24. C 25. A 26. D 27. A 28. D 29. B 30. D
31. B 32. C 33. A 34. D 35. B 36. C 37. A 38. C 39. B 40. B
41. A 42. C 43. C 44. C 45. B 46. C 47. D 48. C 49. B 50. B

6. Đáp án đề thi tiếng Anh Mã đề 401 năm 2024

1. B 2. C 3. B 4. D 5. B 6. A 7. B 8. C 9. B 10. A
11. D 12. B 13. B 14. A 15. C 16. D 17. B 18. A 19. B 20. D
21. A 22. B 23. B 24. C 25. B 26. C 27. C 28. C 29. A 30. B
31. C 32. A 33. A 34. A 35. C 36. C 37. A 38. C 39. A 40. A
41. C 42. A 43. A 44. C 45. C 46. B 47. D 48. C 49. C 50. A

7. Đáp án đề thi tiếng Anh Mã đề 403 năm 2024

1. B 2. D 3. B 4. D 5. C 6. A 7 B 8. A 9. D 10. A
11. C 12. A 13. A 14. D 15. B 16. B 17. C 18. A 19. A 20. A
21. D 22. B 23. A 24. B 25. D 26. D 27. B 28. C 29. C 30. B
31. C 32. C 33. B 34. C 35. A 36. B 37. C 38. B 39. C 40. A
41. A 42. C 43. D 44. C 45. D 46. C 47. A 48. D 49. C 50. C

8. Đáp án đề thi tiếng Anh Mã đề 404 năm 2024

1. B 2. A 3. C 4. B 5. D 6. C 7. D 8. B 9. D 10. D
11. C 12. C 13. A 14. D 15. B 16. C 17. C 18. B 19. A 20. B
21. B 22. B 23. C 24. C 25. A 26. D 27. B 28. C 29. A 30. A
31. C 32. B 33. B 34. C 35. A 36. B 37. C 38. D 39. A 40. C
41. A 42. D 43. D 44. C 45. C 46. B 47. D 48. A 49. A 50. D

9. Đáp án đề thi tiếng Anh Mã đề 407 năm 2024

1. D 2. C 3. B 4. C 5. C 6. B 7. A 8. D 9. D 10. D
11. D 12. A 13. B 14. C 15. D 16. B 17. B 18. C 19. A 20. D
21.C 22. D 23. A 24. D 25. A 26. D 27 . B 28. C 29. C 30. A
31. B 32. C 33. A 34. B 35. A 36. C 37. A 38. A 39. B 40. A
41. A 42. B 43. A 44. B 45. A 46. D 47. B 48. C 49. A 50. D

10. Đáp án đề thi tiếng Anh Mã đề 408 năm 2024

1. B 2. A 3. C 4. A 5. B 6. C 7. D 8. B 9. D 10. B
11. C 12. B 13. A 14. A 15. C 16. B 17. A 18. A 19. C 20. B
21. D 22. A 23. D 24. A 25. B 26. B 27. D 28. B 29. B 30. D
31. C 32. C 33. C 34. A 35. D 36. D 37. C 38. A 39. C 40. D
41. C 42. C 43. D 44. D 45. D 46. B 47. B 48. C 49. A 50. A

11. Đáp án đề thi tiếng Anh Mã đề 410 năm 2024

1. C 2. A 3. D 4. C 5. B 6. C 7. A 8. B 9. A 10. B
11. B 12. C 13. D 14. C 15. C 16. D 17. B 18. A 19. D 20. C
21. C 22. D 23. D 24. C 25. A 26. C 27. B 28. D 29. D 30. B
31. B 32. C 33. B 34. B 35. D 36. C 37. B 38. B 39. B 40. D
41. B 42. B 43. B 44. D 45. D 46. C 47. B 48. C 49. D 50. C

12. Đáp án đề thi tiếng Anh Mã đề 414 năm 2024

1. A 2. D 3. C 4. D 5. D 6. D 7. A 8. C 9. C 10. B
11. B 12. B 13. A 14. C 15. C 16. C 17. B 18. B 19. D 20. D
21. A 22. B 23. B 24. A 25. B 26. C 27. D 28. B 29. D 30. A
31. C 32. A 33. D 34. C 35. C 36. B 37. B 38. D 39. C 40. A
41. A 42. B 43. C 44. B 45. C 46. C 47. D 48. D 49. A 50. B

13. Mã đề 419

1. D 2. C 3. A 4. C 5. C 6.B 7. A 8. B 9. D 10. C
11. A 12. D 13. C 14. C 15. C 16. D 17. C 18. A 19. D 20. B
21. B 22. D 23. A 24. D 25. B 26. B 27. A 28. B 29. D 30. C
31. A 32. B 33. A 34. C 35. B 36. B 37. C 38. D 39. A 40. A
41. C 42. D 43. B 44. A 45. B 46. A 47. D 48. D 49. D 50. A

14. Mã đề 420

1. A 2. C 3. C 4. D 5. A 6. C 7. D 8. C 9. B 10. D
11. D 12. A 13. A 14. A 15. D 16. B 17. D 18. A 19. D 20. B
21. B 22. B 23. A 24. B 25. A 26. B 27. D 28. B 29. A 30. B
31. B 32. D 33. A 34. A 35. A 36. D 37. A 38. D 39. D 40. A
41. A 42. D 43. D 44. B 45. B 46. D 47. B 48. C 49. A 50. B

15. Mã đề 422

1. D 2. A 3. B 4. D 5. A 6. C 7. B 8. A 9. B 10. C
11. B 12. D 13. A 14. A 15. B 16. C 17. C 18. D 19. B 20. D
21. C 22. B 23. D 24. B 25. D 26. D 27. B 28. B 29. B 30. D
31. B 32. D 33. D 34. B 35. C 36. B 37. C 38. C 39. B 40. B
41. C 42. D 43. D 44. C 45. C 46. C 47. D 48. B 49. C 50. C

16. Mã đề 424

1. B 2. B 3. A 4. B 5. C 6. C 7. D 8. B 9. D 10. D
11. A 12. D 13. A 14. A 15. A 16. C 17 . A 18. B 19. A 20. B
21. B 22. C 23. A 24. A 25. B 26. C 27. C 28. B 29. A 30. A
31. C 32. D 33. D 34. A 35. B 36. C 37. C 38. A 39. A 40. A
41. C 42. C 43. C 44. B 45. C 46. B 47. C 48. B 49. C 50. A

17. Mã đề 418

1. D 2. C 3. B 4. C 5. A 6. A 7. C 8 C 9. B 10. D
11. A 12. A 13. A 14. B 15. B 16. A 17. A 18. D 19. D 20. B
21. C 22. B 23. C 24. D 25. A 26. D 27. C 28. B 29. C 30. D
31. A 32. B 33. D 34. B 35. D 36. C 37. B 38. D 39. B 40. C
41. D 42. C 43. A 44. D 45. C 46. D 47. C 48. C 49. A 50. A

18. Mã đề 406

1. C 2. C 3. D 4. B 5. D 6. C 7. B 8. C 9. A 10. D
11. C 12. B 13. B 14. C 15. D 16. D 17. D 18. A 19. A 20. C
21. B 22. A 23. B 24. A 25. B 26. A 27. B 28. C 29. D 30. D
31. C 32. B 33. C 34. A 35. A 36. A 37. B 38. C 39. D 40. D
41. C 42. B 43. A 44. C 45. A 46. B 47. B 48. C 49. D 50. B

19. Mã đề 409

1. D 2. D 3. B 4. C 5. D 6. A 7. D 8. C 9. C 10. A
11. B 12. B 13. C 14. D 15. C 16. D 17. C 18. B 19. C 20. D
21. D 22. A 23. A 24. C 25. B 26. C 27. D 28. B 29. D 30. C
31. C 32. A 33. A 34. B 35. D 36. B 37. A 38. A 39. B 40. A
41. D 42. B 43. A 44. B 45. A 46. A 47. A 48. C 49. D 50. B

20. Mã đề 411

1. A 2. B 3. A 4. A 5.C 6. C 7. A 8. C 9. C 10. C
11. B 12. D 13. D 14. D 15. A 16. A 17. A 18. B 19. A 20. B
21. A 22. D 23. D 24. B 25. D 26. A 27. A 28. D 29. B 30. D
31. A 32. B 33. B 34. B 35. D 36. D 37. B 38. D 39. A 40. D
41. A 42. C 43. A 44. D 45. D 46. D 47. B 48. C 49. B 50. B

21. Mã đề 416

1. C 2. C 3. A 4. C 5. A 6. A 7. B 8. A 9. D 10. B
11. C 12. D 13. C 14. D 15. C 16. A 17. B 18. D 19. D 20. D
21. B 22. C 23. D 24. B 25. A 26 C 27. D 28. A 29. B 30. B
31. C 32. C 33. D 34. C 35. D 36. D 37. B 38. C 39. A 40. B
41. B 42. B 43. C 44. B 45. D 46. C 47. B 48. A 49. B 50. A

22. Mã đề 413

1. B 2. A 3. A 4. D 5. D 6. C 7. B 8. D 9. C 10. B
11. C 12. C 13. D 14. C 15. B 16. B 17. D 18. A 19. A 20. C
21. A 22. A 23. C 24. A 25. C 26. D 27. A 28. D 29. C 30. C
31. C 32. A 33. D 34. A 35. C 36. D 37. A 38. D 39. D 40. A
41. D 42. C 43. A 44. A 45. D 46. A 47. C 48. D 49.B 50. C

23. Mã đề 402

1. D 2. A 3. B 4. D 5. B 6. C 7. B 8. C 9. B 10. A
11. D 12. C 13. C 14. D 15. D 16. B 17. B 18. A 19. D 20. A
21. D 22. D 23. B 24. B 25. C 26. C 27. D 28. C 29. C 30. A
31. C 32. B 33. D 34. D 35. A 36. A 37. C 38. A 39. C 40. D
41. A 42. D 43. A 44. C 45. A 46. D 47. A 48. A 49. C 50. C

24. Mã đề 405

1. B 2. A 3. B 4. C 5. D 6. B 7. A 8. B 9. B 10. C
11. B 12. D 13. D 14. B 15. B 16. B 17. D 18. A 19. C 20. C
21. C 22. D 23. D 24. C 25. A 26. A 27. B 28. C 29. D 30. C
31. D 32. D 33. A 34. C 35. C 36. A 37. D 38. A 39. D 40. A
41. C 42. A 43. D 44. A 45. A 46. B 47. D 48. C 49. D 50. C

Xem thêm: Đáp án môn tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2023

Trên đây là Đáp án môn tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2024, mà EBEST đã cập nhật cho bạn. Và đừng quên theo dõi các bài viết mới và follow ngay fanpage Ebest English, Group HỘI TOEIC ĐÀ NẴNG để học thêm nhiều bí kíp giúp bạn NÂNG BAND THẦN TỐC và chinh phục các nấc thang của TOEIC bằng Phương Pháp Học Vượt Trội và Lộ Trình Cá Nhân Hóa nhé. Chúc các bạn học vui!