Kỳ thi THPT Quốc gia là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời học sinh. Trong giai đoạn này, các bạn nên củng cố kiến thức và hệ thống hoá các chủ đề từ vựng. Trong bài viết này, EBEST ENGLISH sẽ tổng hợp 10 chủ đề từ vựng tiếng Anh quan trọng mà các bạn học sinh cần nhớ khi chuẩn bị cho kỳ thi này. Hãy cùng khám phá và chinh phục kỳ thi THPTQG này nhé!

1. Chủ đề từ vựng tiếng Anh Family (Gia Đình)

Từ Vựng Loại Từ Phiên Âm Nghĩa
family noun /ˈfæm.əl.i/ gia đình
household chores noun /ˈhaʊs.hoʊld tʃɔːrz/ công việc nhà
nuclear family noun /ˈnjuː.kli.ər ˈfæm.əl.i/ gia đình hạt nhân
extended family noun /ɪkˈsten.dɪd ˈfæm.əl.i/ gia đình mở rộng
generation gap noun /ˌdʒen.əˈreɪ.ʃən ɡæp/ khoảng cách thế hệ
take responsibility verb /teɪk rɪˌspɒn.sɪˈbɪl.ɪ.ti/ chịu trách nhiệm
parent noun /ˈpeə.rənt/ cha mẹ
sibling noun /ˈsɪb.lɪŋ/ anh chị em
spouse noun /spaʊs/ vợ hoặc chồng
upbringing noun /ˈʌpˌbrɪŋ.ɪŋ/ sự nuôi dưỡng
relative noun /ˈrel.ə.tɪv/ họ hàng
single-parent family noun /ˈsɪŋ.ɡəl ˈpeə.rənt ˈfæm.əl.i/ gia đình đơn thân
ancestor noun /ˈæn.ses.tər/ tổ tiên
descendant noun /dɪˈsen.dənt/ con cháu, hậu duệ
guardian noun /ˈɡɑː.di.ən/ người giám hộ
domestic adj /dəˈmes.tɪk/ nội trợ
household noun /ˈhaʊs.həʊld/ hộ gia đình

2. Chủ đề từ vựng tiếng Anh Society (Xã Hội)

Từ Vựng Loại Từ Phiên Âm Nghĩa
society noun /səˈsaɪ.ə.ti/ xã hội
community noun /kəˈmjuː.nə.ti/ cộng đồng
social adj /ˈsəʊ.ʃəl/ thuộc về xã hội
culture noun /ˈkʌl.tʃər/ văn hóa
diversity noun /daɪˈvɜː.sə.ti/ sự đa dạng
equality noun /iˈkwɒl.ɪ.ti/ sự bình đẳng
justice noun /ˈdʒʌs.tɪs/ công lý
discrimination noun /dɪˌskrɪm.ɪˈneɪ.ʃən/ sự phân biệt đối xử
human rights noun /ˌhjuː.mən ˈraɪts/ nhân quyền
welfare noun /ˈwel.feər/ phúc lợi
poverty noun /ˈpɒv.ə.ti/ sự nghèo đói
volunteer noun /ˌvɒl.ənˈtɪər/ tình nguyện viên
charity noun /ˈtʃær.ɪ.ti/ từ thiện
crime noun /kraɪm/ tội ác
law noun /lɔː/ luật pháp
education noun /ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən/ giáo dục
healthcare noun /ˈhelθˌkeər/ chăm sóc sức khỏe
public service noun /ˌpʌb.lɪk ˈsɜː.vɪs/ dịch vụ công cộng
employment noun /ɪmˈplɔɪ.mənt/ việc làm
infrastructure noun /ˈɪn.frəˌstrʌk.tʃər/ cơ sở hạ tầng

3. Chủ đề từ vựng tiếng Anh Science and Technology (Khoa học và Công nghệ)

Từ Vựng Loại Từ Phiên Âm Nghĩa
technology noun /tekˈnɒl.ə.dʒi/ công nghệ
innovation noun /ˌɪn.əˈveɪ.ʃən/ sự đổi mới, sáng tạo
research noun /rɪˈsɜːtʃ/ nghiên cứu
scientist noun /ˈsaɪən.tɪst/ nhà khoa học
experiment noun /ɪkˈsper.ɪ.mənt/ thí nghiệm
laboratory noun /ləˈbɒr.ə.tər.i/ phòng thí nghiệm
discovery noun /dɪˈskʌv.ər.i/ sự khám phá
invention noun /ɪnˈven.ʃən/ phát minh
artificial intelligence noun /ˌɑː.tɪˈfɪʃ.əl ɪnˈtel.ɪ.dʒəns/ trí tuệ nhân tạo
data noun /ˈdeɪ.tə/ dữ liệu
software noun /ˈsɒft.weər/ phần mềm
hardware noun /ˈhɑːd.weər/ phần cứng
engineer noun /ˌen.dʒɪˈnɪər/ kỹ sư
innovation noun /ˌɪn.əˈveɪ.ʃən/ sự đổi mới, sáng tạo
nanotechnology noun /ˌnæn.əʊ.tekˈnɒl.ə.dʒi/ công nghệ nano
biotechnology noun /ˌbaɪ.əʊ.tekˈnɒl.ə.dʒi/ công nghệ sinh học
quantum physics noun /ˈkwɒn.təm ˈfɪz.ɪks/ vật lý lượng tử
robotics noun /rəʊˈbɒt.ɪks/ khoa học robot
cyberspace noun /ˈsaɪ.bə.speɪs/ không gian mạng
encryption noun /ɪnˈkrɪp.ʃən/ sự mã hóa

Xem thêm: TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ MÔN TIẾNG ANH KÌ THI TỐT NGHIỆP THPTQG NĂM 2024

4. Chủ đề từ vựng tiếng Anh Environment (Môi trường)

Từ Vựng Loại Từ Phiên Âm Nghĩa
environment noun /ɪnˈvaɪ.rən.mənt/ môi trường
pollution noun /pəˈluː.ʃən/ sự ô nhiễm
climate change noun /ˈklaɪ.mət tʃeɪndʒ/ biến đổi khí hậu
ecosystem noun /ˈiː.kəʊˌsɪs.təm/ hệ sinh thái
conservation noun /ˌkɒn.səˈveɪ.ʃən/ sự bảo tồn
biodiversity noun /ˌbaɪ.əʊ.daɪˈvɜː.sɪ.ti/ sự đa dạng sinh học
sustainable adj /səˈsteɪ.nə.bəl/ bền vững
renewable energy noun /rɪˈnjuː.ə.bəl ˈen.ə.dʒi/ năng lượng tái tạo
deforestation noun /diːˌfɒr.ɪˈsteɪ.ʃən/ sự phá rừng
greenhouse effect noun /ˈɡriːn.haʊs ɪˈfekt/ hiệu ứng nhà kính
habitat noun /ˈhæb.ɪ.tæt/ môi trường sống, nơi sống
recycle verb /ˌriːˈsaɪ.kəl/ tái chế
emission noun /ɪˈmɪʃ.ən/ khí thải
organic adj /ɔːˈɡæn.ɪk/ hữu cơ
contamination noun /kənˌtæm.ɪˈneɪ.ʃən/ sự ô nhiễm
ozone layer noun /ˈəʊ.zəʊn ˌleɪ.ər/ tầng ozon
fossil fuel noun /ˈfɒs.əl ˌfjʊəl/ nhiên liệu hóa thạch
landfill noun /ˈlænd.fɪl/ bãi rác
conservationist noun /ˌkɒn.səˈveɪ.ʃən.ɪst/ nhà bảo tồn
erosion noun /ɪˈrəʊ.ʒən/ sự xói mòn

5. Chủ đề từ vựng tiếng Anh Work (Công việc)

Từ Vựng Loại Từ Phiên Âm Nghĩa
occupation noun /ˌɒk.jəˈpeɪ.ʃən/ nghề nghiệp
career noun /kəˈrɪər/ sự nghiệp
employee noun /ɪmˈplɔɪ.iː/ nhân viên
employer noun /ɪmˈplɔɪ.ər/ người sử dụng lao động
salary noun /ˈsæl.ər.i/ tiền lương
wage noun /weɪdʒ/ tiền công
promotion noun /prəˈməʊ.ʃən/ sự thăng tiến
job application noun /dʒɒb ˌæp.lɪˈkeɪ.ʃən/ đơn xin việc
resume (CV) noun /rɪˈzjuːm/ (ˌsiːˈviː) sơ yếu lý lịch
interview noun /ˈɪn.tə.vjuː/ phỏng vấn
profession noun /prəˈfeʃ.ən/ nghề nghiệp chuyên môn
workload noun /ˈwɜːk.ləʊd/ khối lượng công việc
deadline noun /ˈded.laɪn/ hạn chót
teamwork noun /ˈtiːm.wɜːk/ làm việc nhóm
freelance adj /ˈfriː.lɑːns/ làm nghề tự do
contract noun /ˈkɒn.trækt/ hợp đồng
office noun /ˈɒf.ɪs/ văn phòng
colleague noun /ˈkɒl.iːɡ/ đồng nghiệp
internship noun /ˈɪn.tɜːn.ʃɪp/ thực tập
productivity noun /ˌprɒd.ʌkˈtɪv.ɪ.ti/ năng suất

6. Chủ đề từ vựng tiếng Anh Media (Truyền thông)

Từ Vựng Loại Từ Phiên Âm Nghĩa
media noun /ˈmiː.di.ə/ truyền thông, phương tiện truyền thông
journalist noun /ˈdʒɜː.nə.lɪst/ nhà báo
reporter noun /rɪˈpɔː.tər/ phóng viên
press noun /pres/ báo chí
newspaper noun /ˈnjuːz.peɪ.pər/ báo
magazine noun /ˈmæɡ.ə.ziːn/ tạp chí
radio noun /ˈreɪ.di.əʊ/ đài phát thanh
television noun /ˈtel.ɪ.vɪ.ʒən/ truyền hình
broadcast noun /ˈbrɔːd.kɑːst/ chương trình truyền hình, phát sóng
program(me) noun /ˈprəʊ.ɡræm/ chương trình
advertisement noun /ədˈvɜː.tɪz.mənt/ quảng cáo
commercial noun /kəˈmɜː.ʃəl/ quảng cáo (trên truyền hình, radio)
social media noun /ˈsəʊ.ʃəl ˈmiː.di.ə/ mạng xã hội
website noun /ˈweb.saɪt/ trang web
blog noun /blɒɡ/ blog
podcast noun /ˈpɒd.kɑːst/ podcast
influencer noun /ˈɪn.flu.ən.sər/ người có ảnh hưởng, người nổi tiếng trên mạng
viral adj /ˈvaɪ.rəl/ lan truyền nhanh trên mạng
censorship noun /ˈsensərʃɪp/ sự kiểm duyệt, kiểm soát thông tin

Xem thêm: TỔNG HỢP TẤT CẢ NGỮ PHÁP TIẾNG ANH TRONG KÌ THI THPTQG

7. Chủ đề từ vựng tiếng Anh Education and Learning (Giáo dục và Học tập)

Từ Vựng Loại Từ Phiên Âm Nghĩa
education noun /ˌedʒʊˈkeɪʃən/ giáo dục
learning noun /ˈlɜːrnɪŋ/ học hỏi, sự học tập
school noun /skuːl/ trường học
student noun /ˈstjuːdnt/ học sinh, sinh viên
teacher noun /ˈtiːtʃər/ giáo viên, thầy cô
classroom noun /ˈklɑːsruːm/ lớp học
university noun /ˌjuːnɪˈvɜːsəti/ đại học
college noun /ˈkɒlɪdʒ/ trường cao đẳng
course noun /kɔːs/ khóa học, môn học
curriculum noun /kəˈrɪkjʊləm/ chương trình giảng dạy
exam noun /ɪɡˈzæm/ kỳ thi
test noun /test/ bài kiểm tra
grade noun /ɡreɪd/ điểm số, lớp học (trong trường hợp của Hoa Kỳ)
homework noun /ˈhəʊm.wɜːk/ bài tập về nhà
assignment noun /əˈsaɪnmənt/ bài tập
lecture noun /ˈlektʃər/ bài giảng
study verb/noun /ˈstʌdi/ học hành, nghiên cứu
research noun/verb /rɪˈsɜːtʃ/ nghiên cứu, nghiên cứu
library noun /ˈlaɪbrəri/ thư viện

8. Chủ đề từ vựng tiếng Anh Animals (Động vật)

Từ Vựng Loại Từ Phiên Âm Nghĩa
animal noun /ˈænɪməl/ động vật
mammal noun /ˈmæməl/ động vật có vú
reptile noun /ˈreptaɪl/ bò sát
amphibian noun /æmˈfɪbiən/ lưỡng cư
bird noun /bɜːrd/ chim
fish noun /fɪʃ/
insect noun /ˈɪnsekt/ côn trùng
pet noun /pet/ vật nuôi
wild adj /waɪld/ hoang dã, dã dạng
domestic adj /dəˈmestɪk/ nuôi trong nhà, nội địa
predator noun /ˈpredətər/ động vật săn mồi
prey noun /preɪ/ con mồi
herbivore noun /ˈhɜːbɪvɔːr/ động vật ăn cỏ
carnivore noun /ˈkɑːrnɪvɔːr/ động vật ăn thịt
omnivore noun /ˈɒmnɪvɔːr/ động vật ăn tạp
habitat noun /ˈhæbɪtæt/ môi trường sống
endangered adj /ɪnˈdeɪndʒərd/ có nguy cơ tuyệt chủng
extinct adj /ɪkˈstɪŋkt/ tuyệt chủng
conservation noun /ˌkɒnsəˈveɪʃən/ sự bảo tồn
wildlife noun /ˈwaɪldlaɪf/ động vật hoang dã

9. Chủ đề từ vựng tiếng Anh Tourism (Du lịch)

Từ Vựng Loại Từ Phiên Âm Nghĩa
tourism noun /ˈtʊərɪzəm/ du lịch
tourist noun /ˈtʊərɪst/ du khách, khách du lịch
destination noun /ˌdestɪˈneɪʃən/ điểm đến, địa điểm du lịch
travel noun/verb /ˈtrævəl/ du lịch, đi du lịch
trip noun /trɪp/ chuyến đi
vacation noun /veɪˈkeɪʃən/ kỳ nghỉ
sightseeing noun /ˈsaɪtˌsiːɪŋ/ việc đi ngắm cảnh
tour noun /tʊər/ chuyến đi tham quan
guide noun /ɡaɪd/ hướng dẫn viên
tourist attraction noun /ˈtʊərɪst əˈtrækʃən/ điểm thu hút du khách
landmark noun /ˈlændmɑːrk/ địa danh nổi tiếng
culture noun /ˈkʌltʃər/ văn hóa
heritage noun /ˈherɪtɪdʒ/ di sản, di tích
adventure noun /ədˈventʃər/ cuộc phiêu lưu
explore verb /ɪkˈsplɔːr/ khám phá
accommodation noun /əˌkɒməˈdeɪʃən/ chỗ ở, nơi lưu trú
resort noun /rɪˈzɔːrt/ khu nghỉ dưỡng
beach noun /biːtʃ/ bãi biển
cruise noun /kruːz/ du thuyền, chuyến du thuyền
eco-tourism noun /ˈiːkəʊˌtʊərɪzəm/ du lịch sinh thái

10. Chủ đề từ vựng tiếng Anh Entertainment (Giải trí)

Từ Vựng Loại Từ Phiên Âm Nghĩa
entertainment noun /ˌentərˈteɪnmənt/ giải trí
movie noun /ˈmuːvi/ phim
film noun /fɪlm/ bộ phim
television noun /ˈtelɪvɪʒən/ truyền hình
show noun /ʃoʊ/ chương trình biểu diễn
concert noun /ˈkɒnsərt/ buổi hòa nhạc
performance noun /pəˈfɔːməns/ buổi biểu diễn
music noun /ˈmjuːzɪk/ âm nhạc
song noun /sɒŋ/ bài hát
dance noun /dæns/ khiêu vũ
theater noun /ˈθɪətər/ rạp chiếu phim, nhà hát
comedy noun /ˈkɒmədi/ hài kịch
drama noun /ˈdrɑːmə/ kịch
actor/actress noun /ˈæktər/ /ˈæktrəs/ diễn viên/diễn viên nữ
director noun /dəˈrektər/ đạo diễn
producer noun /prəˈdjuːsər/ nhà sản xuất
celebrity noun /səˈlebrəti/ người nổi tiếng
fame noun /feɪm/ danh tiếng
award noun /əˈwɔːd/ giải thưởng
festival noun /ˈfɛstɪvəl/ lễ hội, festival

Xem thêm: THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN (SIMPLE FUTURE): CÁCH DÙNG VÀ DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

11. Bài tập về chủ đề tự vựng tiếng Anh

Bài Tập 1: Fill in the Blanks

Fill in the blanks with the correct vocabulary words related to different topics:

 1. The __________ is an endangered species due to habitat loss and poaching.
 2. We watched an interesting __________ about wildlife conservation on television last night.
 3. My dream __________ is to travel around the world and visit famous landmarks.
 4. She works as a __________ in a local newspaper, reporting on community events.
 5. They went on a __________ to Europe last summer, visiting several countries.

Bài Tập 2: Matching Exercise

Match the vocabulary words with their correct definitions:

 1. Conservation
 2. Heritage
 3. Destination
 4. Amphibian
 5. Festival

Definitions: A. A special event or celebration, often cultural or religious. B. The protection and preservation of natural resources. C. An animal that can live both on land and in water. D. A place where people travel to for leisure or business. E. Cultural or historical traditions passed down from previous generations.

Bài Tập 3: True or False

Decide whether the following statements are true or false based on the vocabulary topics:

 1. A carnivore is an animal that eats only plants. (False)
 2. Heritage refers to cultural or historical traditions. (True)
 3. A podcast is a type of social media platform. (False)
 4. Eco-tourism focuses on travel that minimizes environmental impact. (True)
 5. An internship is a permanent job position. (False)

Bài Tập 4: Sentence Completion

Complete the sentences with the appropriate vocabulary words:

 1. The __________ of the ecosystem is crucial for maintaining biodiversity.
 2. She received an award for her outstanding performance in the school __________.
 3. The documentary highlighted the __________ impact of deforestation on local communities.
 4. Our family __________ to the beach every summer for vacation.
 5. The city’s annual __________ attracts visitors from all over the world.

12. Kết luận

Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn tối ưu hóa quá trình ôn tập và chọn lựa phương pháp học phù hợp trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc Gia. Chúc các bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi quan trọng này!

Hãy theo dõi các bài viết mới và follow ngay fanpage Ebest English, Group HỘI TOEIC ĐÀ NẴNG để học thêm nhiều bí kíp giúp bạn NÂNG BAND THẦN TỐC và chinh phục các nấc thang của TOEIC bằng Phương Pháp Học Vượt Trội và Lộ Trình Cá Nhân Hóa nhé. Chúc các bạn học vui!